Opublikowano: 2019-11-15

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium

Stowarzyszenie realizuje program "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych", w ramach którego powstaje m.in. serwis postpenitencjarny, dwumiesięcznik dla osadzonych i ich rodzin oraz infolinia. Działania wynikające z realizowanego projektu nastawione są na pomoc nie tylko o charakterze materialnym, ale przede wszystkim psychologicznym mającym na celu zapobieganie ostracyzmowi społecznemu osób skazanych, a tym samym również zapobieganie zjawisku recydywy. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w wybranych jednostkach penitencjarnych kontrolę. Cytujemy fragmenty wniosków pokontrolnych NIK, które wpisują się w zakres oddziaływania naszego projektu oraz potwierdzają zasadność jego wdrożenia:

„Powrót do przestępstwa wynika najczęściej z problemów ze znalezieniem pracy, złych warunków lokalowych i materialnych oraz wykluczającego społecznie ostracyzmu. Stąd niezbędność pomocy postpenitencjarnej i konieczność zacieśnienia współpracy ośrodków pomocy społecznej z innymi instytucjami działającymi w tym zakresie […] Tylko znikomy odsetek byłych osadzonych korzystał z poradnictwa specjalistycznego (pomoc psychologiczna objęła w skontrolowanych jednostkach 3% z nich, poradnictwo rodzinne 2,3%, prawne 1,1%). […] Bardzo rzadka jest pomoc psychologiczna, choć ona jest szczególnie potrzebna, zwłaszcza w wypadku osób, które nie mogą liczyć na wsparcie bliskich”.
Kontakt z nami
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.